2019թ.

 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
  • «Մեկ Հայաստան» կուսակցությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների` կամավորության հիմունքներով ձևավորված հասարակական-քաղաքական միավորում է, որը գործում է Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում` ՀՀ Սահմանադրությանը, ՀՀ գործող օրենսդրությանը, սույն Կանոնադրությանն ու իր Ծրագրին համապատասխան։
  • Կուսակցության գործունեությունը հիմնված է օրինականության, հրապարակայնության, անդամների իրավահավասարության, անդամության կամավորության, կառավարման կոլեգիալության և ինքնակառավարման սկզբունքների վրա:
  • Կուսակցությունն իրավաբանական անձ է, օգտվում է ՀՀ օրենսդրությամբ ընձեռված բոլոր իրավունքներից և կրում է դրանցով սահմանված պարտականություններ: Կուսակցությունը, նրա տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումները գործում են Կուսակցության կանոնադրության հիման վրա և դրան համապատասխան (այսուհետ` Կանոնադրություն):
  • Կուսակցության անվանումն է՝

հայերեն՝ «Մեկ Հայաստան» կուսակցություն (հապավումը՝ ՄՀԿ);

ռուսերեն՝ партия “Одна Армения” (հապավումը՝ ПОА)

անգլերեն՝ “One Armenia” Party (հապավումը՝ OAP)

 • Կուսակցությունն ունի կնիք` հայերեն, ռուսերենև անգլերեն լեզուներով, դրոշմ, պաշտոնաթղթեր, բանկային հաշիվներ, այդ թվում՝ արտարժույթով:
 • Կուսակցության իրավաբանական հասցեն՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Երևան, Հանրապետության 52-53:

 

 1. ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
  • Կուսակցության նպատակն է ազատական, ազգային արժեհամակարգի, ժողովրդավարական, մրցակցային հասարակության ձևավորման, պետության և պետականության շարունակական զարգացման, անվտանգության սկզբունքների հիման վրա ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական,  տնտեսական և հոգևոր   զարգացումը:
  • Կուսակցությունն ունի իր նպատակին հասնելու քաղաքական ծրագիր, որից ելնելով, մշակում և իրականացնում է իր գործելակերպը:
  • Կուսակցությունն իր ծրագիրն իրականացնելու նպատակով ընտրությունների միջոցով մասնակցում է ՀՀ պետական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմավորմանը և դրանց գործունեությանը:
  • Կուսակցությունը գործում է ՀՀ ողջ տարածքում:

 

 1. ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄԸ
 • Կուսակցության անդամ կարող է լինել 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, ինչպես նաև ընտրական իրավունքով օժտված այն անձը, ով ընդունում է կուսակցության ծրագիրն ու կանոնադրությունը և չի հանդիսանում մեկ այլ կուսակցության անդամ:

Կուսակցության անդամ չեն կարող լինել այն անձինք, ովքեր, «Կուսակցությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական օրենքի համաձայն, չեն կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ:

 • Կուսակցությանն անդամագրվում են.
  • կամավոր հիմունքներով,
  • անհատական կարգով,
  • անձնական դիմումի համաձայն,
  • Կուսակցության Համագումարի որոշմամբ:
 • Կուսակցության անդամը վճարում է անդամավճար, որի չափը և մուծման կարգը սահմանում է Կուսակցության քաղաքական խորհուրդի կողմից:
 • Կուսակցության անդամի իրավունքներն են՝
  • ընտրել և ընտրվել Կուսակցության ու նրա ղեկավար և վերահսկողություն իրականացնող մարմիններում,
  • ներկա լինել Կուսակցության համագումարի նիստերին,
  • ծանոթանալ Կուսակցության մարմինների արձանագրություններին,
  • կուսակցության ղեկավար մարմինների քննարկմանը ներկայացնել հասարակական-քաղաքական կյանքի տարբեր հարցեր վերաբերյալ նախաձեռնություններ և առաջարկւթյուններ,
  • ստանալ Կուսակցության ընդունած որոշումների պատճենները,
  • տեղեկատվություն ստանալ կուսակցության ու նրա ղեկավար մարմինների գործունեության վերաբերյալ,
  • ստանալ փաստաթղթերի պատճեններ` կուսակցության կանոնադրության փոփոխությունների, գույքի կառավարումից ստացած դրամական միջոցների վերաբերյալ, ինչպես նաև ստանալ կուսակցության ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրած անկախ աուդիտորի եզրակացությունը,
  • բողոքարկել Կուսակցության մարմինների որոշումներն ու գործողությունները,
  • կամովին դադարեցնել, կասեցնել կամ վերականգնել անդամակցությունը,
  • ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավունքներ:
 • Կուսակցության անդամի պարտականություններն են՝
  • գործել Կուսակցության կանոնադրության շրջանակներում,
  • կատարել Կուսակցության Համագումարի, ղեկավար մարմինների որոշումները և ծրագրային դրույթները,
  • մասնակցել Կուսակցության նշանակած ժողովներին և միջոցառումներին,
  • ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ պարտականություններ:
 • Կուսակցության անդամության դադարեցման դիմումն ընդունում է Կուսակցության քաղաքական խորհուրդը, որի վերաբերյալ տվյալ խորհուրդն ընդունում է համապատասխան որոշում: Կուսակցության անդամության կասեցման, դադարեցման նշված հիմքերի առկայության դեպքում Կուսակցության քաղաքական խորհուրդը ընդունում է որոշում՝ Կուսակցությունից անդամի հեռացման կամ Կուսակցության անդամակցության դադարեցման մասին:
 • Կուսակցության անդամակցության դադարման հիմքերն են՝
  • դիմումի համաձայն՝ կուսակցությունից դուրս գալու դեպքում.
  • Կուսակցությունից հեռացվելու դեպքում,
  • մահվան դեպքում,
  • Կուսակցության լուծարման դեպքում,
  • Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության կորստի դեպքում,
  • Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, «Կուսակցությունների մասին», այլ օրենքներով և սույն Կանոնադրությունով նախատեսված այլ դեպքերում:
 • Կուսակցության անդամը կարող է պարգևատրվել՝
  • շնորհակալագրով,
  • պատվոգրով,
  • հուշամեդալով, հուշանվերով կամ դրամական պարգևով,
  • կարգապահական տույժի հանումով:
 • Կուսակցության անդամը իր պարտականությունների չկատարման, թերացումների, կուսակցական կարգապահական դրույթների զանց առնման, Կուսակցության վերադաս մարմինների որոշումները չկատարելու համար կարող է ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության: Կուսակցության անդամներին կարգապահական պատասխանատվության կարող է ենթարկել Կուսակցության քաղաքական խորհուրդը: Կարգապահական պատասխանատվությունը կարող է լինել․
  • Նկատողություն,
  • Խիստ նկատողություն,
  • Կուսակցությունից հեռացում:

 

 1. ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
  • Կուսակցության կառուցվածքը հաստատվում է համագումարում:
  • Կուսակցության կառուցվածքային մարմիններն են.
   • Համագումարը,
   • Կուսակցության քաղաքական խորհուրդը
   • Կուսակցության նախագահը
   • Կուսակցության գլխավոր քարտուղարությունը,
   • Կուսակցության Վերահսկող հանձնաժողովը
  • Կուսակցությունը կարող է ունենալ հանձաժողովներ, ինչպես նաև տարածքային ստորաբաժանումներ, որոնք ստեղծվում են ՀՀ մարզերում և Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում:
  • ՀՀ տարածքից դուրս Կուսակցությունը կարող է ունենալ ներկայացուցչություններ:
  • Տարածքային ստորաբաժանումները ստեղծվում և լուծարվում են Կուսակցության Քաղաքական խորհուրդի որոշմամբ:

 

 1. ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ
  • Համագումարը Կուսակցության բարձրագույն մարմինն է:
  • Համագումարին է վերապահվում Կուսակցության կառավարման և գործունեության ցանկացած հարցի վերջնական լուծման վերաբերյալ որոշում ընդունելու իրավունքը։
  • Համագումարը կարող է լինել հերթական կամ արտահերթ։ Հերթական Համագումարը հրավիրվում է 4 տարին մեկ անգամ Կուսակցության քաղաքական խորհրդի որոշմամբ։ Արտահերթ Համագումար հրավիրվում է Կուսակցության քաղաքական խորհրդի, Կուսակցության նախագահի և/կամ Կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամների 2/3-ի նախաձեռնությամբ: Հերթական Համագումարի հրավիրման և օրակարգի մասին Կուսակցության անդամներին հայտնվում է ոչ ուշ քան 14 օր առաջ, իսկ արտահերթ Համագումարի դեպքում` ոչ ուշ, քան 7 օր առաջ: Համագումարի կազմակերպչական հարցերը ապահովվում են Կուսակցության գլխավոր քարտուղարության կողմից:
  • Կուսակցության համագումարն իրավազոր է, եթե ներկա են համագումարի պատվիրակների ընդհանուր թվի առնվազն կեսը, բայց ոչ պակաս, քան 100 պատվիրակ:
  • Կուսակցության համագումարի և մնացած մարմինների ընդհանուր ժողովների որոշումներն ընդունվում են մասնակիցների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:
  • Համագումարը`
   • քննարկում է Կուսակցության ծրագրին, Կանոնադրությանն առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները,
   • հաստատում է Կուսակցության Կանոնադրությունը, դրանում կատարված փոփոխությունները և լրացումները,
   • ընդունում է Կուսակցության ծրագիրը, նրան կից փաստաթղթերը,
   • հաստատում է Կուսակցության նախագահի հաշվետվությունը՝ Կուսակցության գործունեության մասին,
   • իրականացնում է ղեկավար և վերահսկողություն իրականացնող մարմինների կազմավորումը.
   • ընտրում է Կուսակցության նախագահին,
   • ընտրում է մշտապես գործող ղեկավար մարմնի ղեկավարին,
   • հաստատում է Վերահսկիչ հանձնաժողովի կազմավորման ձևը և կարգը, անդամների թիվը և կառուցվածքը,
   • ընտրում է Վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամներին,
   • հաստատում է Կուսակցության Վերահսկիչ հանձնաժողովի հաշվետվությունը,
   • որոշում է ընդունում Կուսակցության վերակազմակերպման և (կամ) լուծարման մասին:
  • Եթե Կուսակցության լուծարման համար հրավիրված Համագումարն իրավազոր չէ, ապա Կուսակցության լուծարման մասին որոշումն ընդունում է Կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմինը` Քաղաքական խորհուրդը: Իսկ Կուսակցության մշտապես գործող ղեկավար մարմնի իրավազոր չլինելու դեպքում Կուսակցությունը լուծարվում է՝ Կուսակցության հիմնադիրներից մեկի որոշմամբ:

 

 1. ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ
  • Քաղաքական խորհուրդը Կուսակցության ներկայացուցչական գլխավոր և մշտապես գործող գործադիր (ղեկավար) մարմինն է: Քաղաքական խորհուրդը կազմված է առնվազն 10 անդամներից:
  • Կուսակցության քաղաքական խորհրդի կազմում ի պաշտոնե ընդգրկվում են Կուսակցության նախագահը և Կուսակցության համագումարի կողմից  ձայների մեծամասնությամբ ընտրված  Կուսակցության անդամները:
  • Կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամներն ընտրվում են Համագումարի կողմից չորս տարի ժամկետով՝ փակ քվեարկությամբ: Ընտրված են համարվում Համագումարի ընտրված պատվիրակների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությունը ստացած թեկնածուները:
  • Քաղաքական խորհուրդը նախագահում է Կուսակցության նախագահը, իսկ վերջինիս բացակայության դեպքում՝ Կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամներից մեկը՝ Կուսակցության նախագահի որոշմամբ.
  • Կուսակցության Քաղաքական Խորհուրդը՝
   • հաստատում է կուսակցության տարեկան բյուջեն
   • հաստատված տարեկան բյուջեի հիման վրա հաստատում է կուսակցության ծախսերի նախահաշիվը.
   • կուսակցության անունից կնքում է քաղաքացիաիրավական գործարքներ.
   • որոշում է կայացնում կուսակցության լուծարման մասին, եթե համագումարն իրավազոր չի եղել.
   • իրականացնում է օրենքով և կանոնադրությամբ վերապահված այլ իրավունքներ։
   • Կուսակցության նախագահի առաջարկությամբ՝ հաստատում է Կուսակցության ռազմավարությունը, ընդունում է գործողությունների ծրագրեր, 
   • Կուսակցության անունից անում է հայտարարություններ,
   • Կուսակցության նախագահի առաջարկությամբ՝ հաստատում է Ազգային Ժողովում Կուսակցության խմբակցության գործունեության հիմնական ուղղությունները,
   • Կուսակցության նախագահի առաջարկությամբ՝ հաստատում է Կուսակցության նախընտրական ծրագիրը, Ազգային Ժողովի պատգամավորության և կառավարությունում քաղաքական պաշտոններում նշանակման կամ ընտրության ներկայացվող Կուսակցության թեկնածուներին,
   • Կուսակցության նախագահի առաջարկությամբ՝ հաստատում է համապետական և տարածքային ընտրական ցուցակները,
   • որոշում է կայացնում Ազգային Ժողովի ընտրություններին, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ավագանիների ընտրություններին՝ դաշինքով մասնակցելու մասին կամ այլ ուժերի հետ դաշինք ստեղծելու մասին,
   • Կուսակցության նախագահի առաջարկությամբ՝ որոշում է կայացնում Քաղաքական խորհուրդը Կուսակցության այլ անդամներով համալրելու մասին, որը կայացվում է ձայների պարզ մեծամասնությամբ՝ փակ քվեարկությունով,
   • որոշում է կայացնում այլ պետությունների քաղաքական կուսակցությունների հետ համագործակցելու, միջազգային միություններին անդամագրվելու մասին,
   • որոշում է ընդունում դիմել Համագումարին Կուսակցության Նախագահի հետկանչի պահանջով, Քաղաքական խորհրդի անդամների կողմից կայացրած որոշման հիման վրա, որին կողմ են քվեարկել Քաղաքական խորհրդի անդամների առնվազն 4/5-րդը,
   • կարող է հանդես գալ Կուսակցության վերակազմակերպման և (կամ) լուծարման նախաձեռնությամբ,
   • ստեղծում և լուծարում է Կուսակցության հանձաժողովներ, տարածքային ստորաբաժանումներ,
   • լսում և հաստատում է Կուսակցության տարածքային ստորաբաժանումների հաշվետվությունները:
  • Կուսակցության Քաղաքական խորհուրդն իր գործունեությունն իրականացնում է նիստերի հրավիրման, որոշումների ընդունման, դրանց և Համագումարի որոշումների կատարման միջոցով:
  • Քաղաքական խորհրդի նիստ է հրավիրվում Կուսակցության Նախագահի կամ Քաղաքական խորհրդի անդամների 2/3-ի նախաձեռնությամբ, առնվազն վեց ամիսը մեկ անգամ: Քաղաքական խորհրդի արտահերթ նիստ կարող է հրավիրվել Կուսակցության Նախագահի կամ Քաղաքական խորհրդի անդամների 2/3-ի նախաձեռնությամբ: Նիստի քվորումն առկա է, եթե նիստին ներկա են անդամների թվի կեսից ավելին: Որոշումներն ընդունվում են Քաղաքական խորհրդի անդամների ընդհանուր ձայների թվի պարզ մեծամասնությամբ, բաց քվեարկությամբ: Ձայների հավասարության դեպքում Կուսակցության նախագահի ձայնը վճռորոշ է:
  • Կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստերը իրավազոր են, եթե մասնակցում են անդամների կեսից ավելին: Կուսակցության նախագահը ի պաշտոնե հանդիսանում է Քաղաքական խորհրդի նախագահ:
  • Քաղաքական խորհուրդը հաշվետու է Համագումարին:

 

 1. ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԸ
  • Կուսակցության նախագահն ընտրվում է Կուսակցության Համագումարի պատվիրակների կողմից, ձայների մեծամասնությամբ, չորս տարի ժամկետով, փակ քվեարկությամբ:
  • Կուսակցության Նախագահի հետկանչի իրավունք ունի միայն Կուսակցության Համագումարը Կուսակցության Քաղաքական խորհրդի անդամների կողմից կայացրած որոշման հիման վրա, որին կողմ են քվեարկել Կուսակցության Քաղաքական խորհրդի անդամների առնվազն 4/5-րդը:
  • Կուսակցության նախագահը`
   • իրականացնում է Կուսակցության ընդհանուր ղեկավարումը,
   • ի պաշտոնե Կուսակցության Քաղաքական խորհուրդի նախագահն է (մշտապես գործող ղեկավար մարմնի ղեկավար),
   • Հրավիրում և նախագահում է Կուսակցության քաղաքական խորհրդի նիստերը, ստորագրում որոշումները և նիստերի արձանագրությունները,
   • Ներկայացնում է Կուսակցությունը և առանց լիազորագրի հանդես է գալիս Կուսակցության անունից,
   • հրավիրում է արտահերթ Համագումար, Քաղաքական խորհրդի արտահերթ նիստեր,
   • Ապահովում և վերահսկում է Համագումարի և Քաղաքական խորհրդի որոշումների կատարումը,
   • Իր իրավասության սահմաններում որոշումներ է կայացնում Կուսակցության գործունեության ընթացիկ հարցերի վերաբերյալ և ստորագրում է հրամաններ, կարգադրություններ և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր, Կուսակցության անունից ստորագրում է պայմանագրեր և համաձայնագրեր,
   • Համագումարին ներկայացնում է Քաղաքական խորհուրդի հաստատած քաղաքական զեկուցումը,
   • Հաշվետվություն է ներկայացնում Համագումարում` Քաղաքական խորհուրդի կատարած գործունեության վերաբերյալ,
   • Օրենքով և սույն Կանոնադրությամբ սահմանված կարգով տնօրինում է Կուսակցության գույքը և միջոցները,
   • Քաղաքական խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Կուսակցության աշխատողների հաստիքացուցակը և դրույքաչափերը,
   • Քաղաքական խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում առաջարկություն՝ Կուսակցության Քաղաքական խորհուրդը Կուսակցության այլ անդամներով համալրելու վերաբերյալ,
   • Ձևավորում է Կուսակցության Գլխավոր քարտուղարությունը,
   • Ընտրում է Կուսակցության Գլխավոր քարտուղարության տնօրեն,
   • Քաղաքական խորհրդի քննարկմանն ու հաստատմանն է ներկայացնում Կուսակցության տարեկան բյուջեն,
   • Քաղաքական խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում դրամական ծախսերի նախահաշիվները,
   • Կայացնում է որոշումներ` Կուսակցության մարմինների կողմից Կանոնադրությամբ սահմանված իրենց լիազորությունները չկատարման դեպքում՝ Կուսակցության անխափան գործունեությունն ապահովելու համար,
   • Իրականացնում է սույն Կանոնադրությամբ և Կուսակցության Համագումարի կողմից իրեն վերապահված այլ լիազորություններ:
  • Կուսակցության նախագահի բացակայության ընթացքում նրա պարտականությունները կատարում է Կուսակցության Քաղաքական խորհուրդի անդամներից մեկը՝ Կուսակցության նախագահի որոշմամբ:

 

 1. ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
  • Կուսակցության գլխավոր քատուղարությունն իրականացնում է Կուսակցության գործավարության, կազմակերպչական, տեխնիկական ապահովման և տեխնիկական սպասարկման գործառույթները:
  • Կուսակցության գլխավոր քարտուղարությունը ձևավորվում է Կուսակցության նախագահի կողմից և գտնվում է վերջինիս ենթակայության ներքո:
  • Կուսակցության գլխավոր քարտուղարությունը՝
   • ապահովում է Կուսակցության փաստաթղթաշրջանառությունը,
   • իրականացնում է դիմումների և այլ փաստաթղթերի ընդունում, մուտքագրում, ելքագրում, հասցեագրում և վերահասցեագրում,
   • իրականացնում է փաստաթղթաշրջանառության նկատմամբ վերահսկողություն,
   • իրականացնում է Կուսակցության տեղեկատվության հավաքագրում և տրամադրում,
   • աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում է Կուսակցության հաստիքային աշխատողներին,
   • այլ գործառույթներ, որոնք արգելված չեն օրենսդրորեն կամ սույն Կանոնադրությամբ:
 1. ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ
  • Կուսակցության գործունեության վերահսկման նպատակով Համագումարի կողմից չորս տարի ժամկետով ընտրվում է վերահսկիչ հանձնաժողովը:
  • Վերահսկիչ հանձնաժողովը հաշվետու է Կուսակցության Համագումարին:
  • Վերահսկող հանձնաժողովը վերահսկում է`
   • Կուսակցության դրամական միջոցների ձևավորման և ծախսման գործընթացները,
   • Կուսակցության անդամների գործունեության համապատասխանությունը Կուսակցության քաղաքական և գաղափարական գծին,
   • հետազոտական կենտրոնի, Կուսակցության մասնագիտացված հանձնաժողովների գործունեությունը,
   • Կուսակցության գույքի տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման գործընթացները,
   • կատարում այլ գործառույթներ, որոնք հանձնարարվում են Կուսակցության Համագումարի կողմից:
  • Վերահսկող հանձնաժողովի անդամը չի կարող լինել Կուսակցության ղեկավար որևէ մարմնի անդամ:
  • Վերահսկող հանձնաժողովն իր կազմից ընտրում է հանձնաժողովի նախագահ, որը համակարգում է Վերահսկող հանձնաժողովի աշխատանքները:
  • Վերահսկող հանձնաժողովի անդամները կարող են խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցել Կուսակցության քաղաքական խորհուրդի նիստերին։
  • Վերահսկող հանձնաժողովի նիստերը հրավիրվում են ըստ անհրաժեշտության, բայց ոչ պակաս, քան տարին երկու անգամ` հանձնաժողովի նախագահի կողմից: Վերահսկող հանձնաժողովի արտահերթ նիստ հրավիրում է հանձնաժողովի նախագահը` իր նախաձեռնությամբ կամ Վերահսկող հանձնաժողովի և Ժողովի որևէ անդամի պահանջով:
  • Վերահսկող հանձնաժողովի նիստերը կայանում են նրա անդամների 2/3-ի մասնակցությամբ, որոշումներն ընդունվում են նիստի մասնակիցների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Յուրաքանչյուր նիստում կազմվում է արձանագրություն` հանձնաժողովի նախագահի ստորագրությամբ:
  • Վերահսկող հանձնաժողովը գործում է իր լիազորությունների շրջանակներում իր կողմից հաստատած կանոնակարգով, եթե այլ բան չի սահմանվել Համագումարի կողմից։

 

 1. ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
  • Կուսակցությանը սեփականության իրավունքով պատկանող անշարժ և շարժական գույքի, ոչ նյութական ակտիվների ու դրամական միջոցների ձեռքբերման աղբյուրներ կարող են լինել օրենքով սահմանված կարգով կատարված նվիրատվությունները, կուսակցական անդամավճարները, օրենքով նախատեսված կարգով բյուջետային ֆինանսավորումը, օրենքով սահմանված կարգով իրականացված գործունեությունից և օրենքով չարգելվող այլ աղբյուրներից ստացված եկամուտները։
  • Կուսակցության հիմնադիրների և անդամների` սեփականության իրավունքով Կուսակցությանը հանձնած, ինչպես նաև այլ աղբյուրներից ստացված գույքը Կուսակցության սեփականությունն է։
  • Կուսակցության հիմնադիրները և անդամները Կուսակցությանը որպես սեփականություն հանձնած գույքի (ներառյալ անդամավճարների) նկատմամբ իրավունքներ չունեն։ Նրանք պատասխանատու չեն Կուսակցության պարտավորությունների, իսկ Կուսակցությունը` իր հիմնադիրների և անդամների պարտավորությունների համար։
  • Կուսակցության գույքը և դրամական միջոցները տնօրինում է Կուսակցության Նախագահը:
  • Կուuակցության տարածքային և կառուցվածքային uտորաբաժանումները Կուսակցության կողմից իրենց հատկացված գույքը տիրապետում և oգտագործում են Կուսակցության Քաղաքական խորհրդի կողմից նախատեuված uահմաններում ու կարգով:

 

 1. ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ
  • Կուսակցության վերակազմակերպումը և (կամ) լուծարումը կարող է կատարվել Կուսակցության Համագումարի որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և սույն Կանոնադրությամբ սահմանված կարգով: Կուսակցությունը կարող է վերակազմակերպվել (միաձուլվել, միանալ, բաժանվել, առանձնանալ) մեկ այլ կուսակցության (կուսակցությունների):
  • Կուսակցության վերակազմակերպման և (կամ) լուծարման նախաձեռնությամբ կարող է հանդես գալ Կուսակցության Քաղաքական խորհուրդը կամ Կուսակցության Համագումարի պատվիրակների առնվազն 2/3-ը՝ գրավոր պահանջով:
  • Կուսակցության վերակազմակերպման և (կամ) լուծարման մասին որոշումն ընդունվում է Կուսակցության Համագումարի ընտրված պատվիրակների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ, բաց քվեարկությամբ:
  • Կուսակցության լուծարման դեպքում պարտատերերի պահանջները բավարարելուց հետո մնացած գույքն ուղղվում է Կուսակցության Կանոնադրությամբ նախատեսված պահանջներին, իսկ դրա անհնարինության դեպքում փոխանցվում է պետական բյուջե:
  • Եթե Կուսակցության լուծարման համար հրավիրված Համագումարն իրավազոր չէ, ապա Կուսակցության լուծարման մասին որոշումն ընդունում է Քաղաքական խորհուրդը: Իսկ Կուսակցության Քաղաքական խորհուրդի իրավազոր չլինելու դեպքում Կուսակցությունը լուծարվում է Կուսակցության հիմնադիրներից մեկի որոշմամբ: Այս դեպքում Կուսակցության լուծարման մասին որոշումը համարվում է ընդունված, եթե որոշումը կայացնելու օրվանից հետո` երեք ամսվա ընթացքում, Կուսակցության Համագումարը կամ Քաղաքական խորհուրդը այլ որոշում չի կայացրել:
  • Եթե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի որոշմամբ արգելվել է Կուսակցության գործունեությունը, ապա Կուսակցության նկատմամբ սկսվում է լուծարման գործընթաց։ Այս դեպքում լուծարային հանձնաժողովի իրավասություններն իրականացնում է Վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության կողմից ստեղծված հանձնաժողովը։
  • Սույն Կանոնադրությամբ չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: