«Մեկ Հայաստան» կուսակցությանն անդամակցելու համար անհրաժեշտ է

 • Կուսակցության անդամ կարող է լինել 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, ինչպես նաև ընտրական իրավունքով օժտված այն անձը, ով ընդունում է կուսակցության ծրագիրն ու կանոնադրությունը և չի հանդիսանում մեկ այլ կուսակցության անդամ:
 • Կուսակցությանն անդամագրվում են.
  • կամավոր հիմունքներով,
  • անհատական կարգով,
  • անձնական դիմումի համաձայն,
  • Կուսակցության Համագումարի որոշմամբ:
  • Կուսակցության անդամը վճարում է անդամավճար, որի չափը և մուծման կարգը սահմանում է Կուսակցության քաղաքական խորհուրդի կողմից:

Կուսակցության անդամի իրավունք ունի՝

 • ընտրել և ընտրվել Կուսակցության ու նրա ղեկավար և վերահսկողություն իրականացնող մարմիններում,
 • ներկա լինել Կուսակցության համագումարի նիստերին,
 • ծանոթանալ Կուսակցության մարմինների արձանագրություններին,
 • կուսակցության ղեկավար մարմինների քննարկմանը ներկայացնել հասարակական-քաղաքական կյանքի տարբեր հարցերի վերաբերյալ նախաձեռնություններ և առաջարկւթյուններ,
 • ստանալ Կուսակցության ընդունած որոշումների պատճենները,
 • տեղեկատվություն ստանալ կուսակցության ու նրա ղեկավար մարմինների գործունեության վերաբերյալ,
 • ստանալ փաստաթղթերի պատճեններ` կուսակցության կանոնադրության փոփոխությունների, գույքի կառավարումից ստացած դրամական միջոցների վերաբերյալ, ինչպես նաև ստանալ կուսակցության ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացրած անկախ աուդիտորի եզրակացությունը,
 • բողոքարկել Կուսակցության մարմինների որոշումներն ու գործողությունները,
 • կամովին դադարեցնել, կասեցնել կամ վերականգնել անդամակցությունը,
 • ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ իրավունքներ:

Կուսակցության անդամի պարտավոր է՝

 • գործել Կուսակցության կանոնադրության շրջանակներում,
 • կատարել Կուսակցության Համագումարի, ղեկավար մարմինների որոշումները և ծրագրային դրույթները,
 • մասնակցել Կուսակցության նշանակած ժողովներին և միջոցառումներին,
 • ՀՀ օրենսդրությամբ և սույն կանոնադրությամբ սահմանված այլ պարտականություններ:

 

«Մեկ Հայաստան» կուսակցությանն անդամակցելու նպատակով ձեր դիմումը կարող եք ուղարկել նաև էլեկտրոնային եղանակով՝ լրացնելով ստորև հայտը։ Այն մուտքագրվելուց և ուսումնասիրվելուց հետո՝  կհրավիրվեք կուսակցության գրասենյակ։

Աստղանիշով տողերը ենթակա են պարտադիր լրացման։

Անդամակցության հայտ

 

Ստուգում